Օրինապահ հարկ վճարողների գրանցում  
Սույն բաժինը նախատեսված է «Օրինապահ» հարկ վճարողների ցանկում ընդգրկման գրանցման համար: Ցանկում  ընդգրկված հարկ վճարողների նկատմամբ կկիրառվի վստահության վրա հիմնված հարկային վարչարարություն` հարկային հսկողության օրենսդրությամբ սահմանված ձևերն ու մեթոդները սահմանափակելով ռիսկերի բացահայտմանն ուղղված կամերալ (գրասենյակային) ուսումնասիրություններով և վերլուծություններով:

«Օրինապահ հարկ վճարող» համակարգում գրանցվելու վերաբերյալ» ուղեցույց