Օրինապահ հարկ վճարողների գրանցման համակարգ
Սույն բաժինը նախատեսված է «Օրինապահ» հարկ վճարողների ցանկում ընդգրկման գրանցման համար: Ցանկում  ընդգրկված հարկ վճարողների նկատմամբ կկիրառվի վստահության վրա հիմնված հարկային վարչարարություն` հարկային հսկողության օրենսդրությամբ սահմանված ձևերն ու մեթոդները սահմանափակելով ռիսկերի բացահայտմանն ուղղված կամերալ (գրասենյակային) ուսումնասիրություններով և վերլուծություններով:


«Օրինապահ հարկ վճարող» համակարգում գրանցվելու վերաբերյալ» ուղեցույց
2014 թվականի արդյունքներով օրինապահ հարկ վճարողների ցանկ

2013 թվականի արդյունքներով օրինապահ հարկ վճարողների ցանկ

2012 թվականի արդյունքներով օրինապահ հարկ վճարողների ցանկ