Skip Navigation Links
Գյումրու տարածքային հարկային տեսչություն
Ղեկավար Այվազյան Կարեն Ալբերտի
Հասցե Հովսեփյան 1, ք. Գյումրի, Շիրակի մարզ
Հեռախոս 60549640
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գյումրու տարածքային հարկային տեսչության պետ
Ծնվել է 12.10.1974թ. ք.Երևանում

Կրթություն
 • 1999թ.- Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
 • 2007թ.-ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Աշխատանքային գործունեություն
 • 13.08.01-17.05.2004թթ.-ՀՀ ՊԵՆ Մաշտոցի ՏՀՏ վերահսկողության բաժնի հարկային տեսուչ
 • 18.05.2004-08.12.2004թթ.- ՀՊԾ Մաշտոցի ՀՏ վերահսկողության բաժնի ավագ հարկային տեսուչ
 • 09.12.2004-10.12.2006թթ.-Արաբկիրի ՀՏ վերահսկողության բաժնի ավագ հարկային տեսուչ
 • 11.12.2006-09.01.2011թթ- Արաբկիրի ՀՏ վերահսկողության բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ
 • 10.01.2011-24.01.2012թթ-ՊԵԿ Մյասնիկյանի ՀՏ ստուգումների բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ
 • 25.01.2012-02.04.2015թթ.-Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության ստուգումների 1-ին բաժնի ավագ հարկային տեսուչ
 • 03.04.2015-25.08.2015թթ.-ՀՀ ՖՆ ԽՀՎՀՏ ՇՏԿՈՀ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ
 • 26.08.2015-18.03.2016թթ.-ՀՀ ՖՆ Վանաձորի ՏՀՏ Հարկային հսկողության բաժնի պետ
 • 18.03.2016-31.03.2016թթ- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Վանաձորի ՏՀՏ Հարկային հսկողության բաժնի պետ
 • 01.04.2016թ.-ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Վանաձորի ՏՀՏ պետ
 • 2016-ից- Գյումրու տարածքային հարկային տեսչության պետ
Այլ տվյալներ
Դասային կոչում՝-ՀՀ ՀԾ երրորդ դասի ավագ խորհրդական
1999-2001թթ.-Ծառայել է ՀՀ ԶՈՒ-ավագ լեյտենանտ

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա

Էլեկտրոնային փոստի հասցե
karen_ayvazyan@taxservice.am


ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Աշխատանքի նպատակը
Տեսչության բնականոն աշխատանքների համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում: Տեսչության և վերադաս հարկային մարմնի միջև ուղղակի կապի, ինչպես նաև վերադաս հարկային մարմնից իջեցված հրամանների և հանձնարարականների կատարման ապահովում: Օրենքով սահմանված լիազորությունների և իրավասությունների շրջանակներում պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, դատական իշխանության մարմինների հետ կապի ապահովում: Աշխատանքային ծրագրերի մշակման, ստվերի հայտնաբերման, ռիսկային ոլորտներում խստիվ հսկողության սահմանման վերաբերյալ հրամանների արձակում, հանձնարարականների տրամադրում, որոշումների կայացում:

Պարտականությունները և իրավունքները
 • Համակարգում և ղեկավարում է հարկային տեսչության ընթացիկ աշխատանքները. ա) կազմակերպում և վերահսկում է տեսչության հարկային ծառայողների կողմից իրականացվող աշխատանքները, բ) ապահովում է տեսչության աշխատակիցների համագործակցությունը և տեսչության բաժինների միջև տեղեկատվության փոխանակումը, գ) դիտարկում և տեղաբաշխում է տեսչությանը հասցեագրված թղթակցություններն ըստ նշանակության և կատարողների:
 • Կազմակերպում և վերահսկում է վերադաս հարկային մարմնի կողմից իջեցված հանձնարարականների ճիշտ և ժամանակին կատարումը:
 • Արձակում է հրամաններ, կարգադրություններ, հանձնարարականներ, կայացնում է որոշումներ:
 • Իրականացնում է տեսչության աշխատակիցների կատարողականի գնահատման գործընթացը. ա) հաստատում է աշխատակիցների տարեկան աշխատանքային ծրագրերը և հետևում դրանց կատարման ընթացքին, բ) ամփոփում և գնահատում է տեսչության աշխատակիցների կատարողականը կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով, գ) հարկային մարմնի ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկություններ տեսչության հարկային ծառայողների պաշտոնեական առաջխաղացման, խրախուսման, կարգավիճակի փոփոխության, ուսուցման կամ վերապատրաստման վերաբերյալ:
 • Ապահովում է հարկ վճարողների սպասարկման, հաշվառման, հարկերի և պարտադիր այլ վճարների հաշվարկման, հաշվառման, վճարման ընթացքում, հսկողական աշխատանքների իրականացման ժամանակ օրենսդրության պահանջների կատարում:
 • Ապահովում է կապը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, դատական իշխանության մարմինների հետ:
 • Ներկայացնում է տեսչության գործառույթների իրականացման ընթացքում առաջացող խնդիրների, ինչպես նաև օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ վերադաս հարկային մարմին առաջարկություններ:
 • Մասնակցում է տեսչության աշխատանքային ծրագրի կազզման և կատարողականների գնահատման աշխատանքներին, կազմում է իր անհատական աշխատանքային ծրագիրը և ապահովում է դրա կատարումը:
 • Կատարում է հարկային մարմնի ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ:
Տեսչությունների գործունեության նպատակը և հիմնական խնդիրները
Տեսչության գործունեության նպատակն է հարկ վճարողների սպասարկումը, ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողությունը, հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող բյուջետային եկամուտների ժամանակին և անհրաժեշտ մակարդակի արդյունավետ ապահովումը:

Տեսչության հիմնական գործառույթներն են 
 1. Հարկ վճարողների սպասարկում, (հարկ վճարողների իրազեկում, ուսուցում, հարկային օրենսդրությամբ և հարկային հարաբերությունները կարգավորող այլ իրավական ակտերով, ինչպես նաև հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող այլ եկամուտների մասով ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հաշվարկների, հայտարարագրերի, հաշվետվությունների, տեղեկանքների, տեղեկությունների ընդունում, սպասարկման այլ ծառայություններ և գործառույթներ)
 2. հաշվետվությունների, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով ստացված այլ տեղեկությունների մշակում և վերլուծություն,
 3. հարկ վճարողների, նրանց վերաբերյալ տեղեկությունների և նրանց պարտավորությունների հաշվառում,
 4. ՖՆ և տեսչության լիազորությունների շրջանակներում ՀՀ օրենսդրության պահաջների կատարման նկատմամբ հսկողություն,
 5. Տեսչության լիազորությունների շրջանակներում օրենքով սահմանված կարգով հարկային ստուգումներ և ուսումնասիրություններ,
 6. Իրավական ապահովման և հարկադիր գանձումների հետ կապված աշխատանքներ,
 7. Հարկ վճարողների դիմումների և բողոքների քննարկում և որոշումների ընդունում: